Site Visit ENG CMU : วิศวฯ มช. เปิดบ้านต้อนรับโรงเรียนฮอดพิทยาคม

คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนฮอดพิทยาคม ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโอกาสนี้ศูนย์ Entaneer Academy ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ร่วมแนะนำข้อมูลด้านหลักสูตร รวมถึงเกณฑ์การรับเข้าเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักเรียนในการเลือกศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แก่นักเรียน ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อได้ตระหนักถึงความพร้อมของทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพในการทำงานทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศต่อไป