ผนึกกำลัง 3 มหาวิทยาลัย ! วิศวฯ มช. เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข. – ม.อ. -มช.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ และ รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวรุตม์ จงชาญสิทโธ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข. – ม.อ. – มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 7” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราริเวอร์ไซด์ จ.เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล กล่าวต้อนรับและเปิดงาน พร้อมกันนี้ยังมีพิธีลงนาม MOU ระหว่าง 3 มหาวิทยาลัย และได้รับเกียรติจากอธิการบดีจากทั้ง 3 มหาวิทยาลัยร่วมบอกเล่านโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนของแต่ละมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “นโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนการอุดมศึกษา” บรรยายโดย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบาย การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณีระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัย มีบทบาทหลักในการเป็นต้นแบบการพัฒนาในด้านต่างๆ สอดรับกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ – พ.ศ.๒๕๗๐) โดยอาศัยความสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับประเทศ เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการทำงาน ตลอดจนเป็นการกระชับความสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม

ภาพจาก : ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์