วิศวฯ มช. เปิดบ้านจัดเสวนาค้นหาสาขาวิศวกรรมที่ชอบไปกับศูนย์ Entaneer Academy

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงยศ กิจธรรมเกษร  ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน เสวนาค้นหาสาขาวิศวกรรมที่ชอบไปกับศูนย์ Entaneer Academy ในวันที่ 10 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการเสวนาฯ ดังกล่าว จัดโดยศูนย์ Entaneer Academy คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และแนะแนวสาขาวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนเป็นโอกาสในการรับฟังประสบการณ์จากศิษย์เก่าผ่านการจัด “ค่าย #BN17” ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ศูนย์ Entaneer Academy และชมรมวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากศิษย์เก่า 5 ท่าน มาร่วมพูดคุยถ่ายทอดประสบการณ์ในรั้ววิศวฯ และเส้นทางสู่วิศวกรมืออาชีพ ได้แก่ คุณอธิษฐณัฎฐ์ อินต๊ะพรม ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ตำแหน่งปัจจุบัน วิศวกร ระดับ 6 แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากำลัง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาสันทราย  คุณกฤตย์ จินกลับ ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจำวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. และคุณศรธเนศ ภูโสภา ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมโยธา ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรัพย์มงคล 168 คอนสตรัคชั่น จำกัด คุณปริวัตร ปัญญาธรรม (สามัญวิศวกรโยธา) ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมโยธา ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ทรัพย์มงคล 168 คอนสตรัคชั่น จำกัด คุณณัฐภัทร สูงติวงค์ ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ตำแหน่งปัจจุบัน แพลนนิ่งและจัดการระหว่างประเทศ  KINSEI SANGYO CO.,LTD (ประเทศญี่ปุ่น)