บ้านช้างเหล็ก มช. ต้อนรับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบจากโรงเรียนขุนยวมวิทยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนขุนยวมวิทยา ในวันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โรงเรียนขุนยวมวิทยาได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ เพื่อแสวงหาคำตอบจากประสบการณ์ตรงและสถานที่จริง เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองทางด้านสังคม ให้รู้จักรับผิดชอบต่อชุมชน ต่อตนเอง ส่งเสริมการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีประสบการณ์ที่หลากหลาย นำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์หรือนวัตกรรม โดยเข้าเยี่ยมชมภาควิชาและศูนย์ของทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ศูนย์สหวิทยาการสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ศูนย์สหวิทยาการสาขาวิศวกรรมบูรณาการ

ในโอกาสนี้ทางศูนย์ Entaneer Academy  ได้ร่วมให้ข้อมูลในการรับเข้า เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักเรียนในการเลือกศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเพื่อเป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และฝึกทักษะ ของผู้เรียนผ่านการศึกษาแหล่งเรียนรู้จริง