Site Visit ENG CMU: วิศวฯ มช. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติในการกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ ห้อง 310 ชั้น 3 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยทางโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยได้จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (พสวท.) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 ได้เห็นสถานที่เรียนจริง รวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติการภาคสนามจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในภาควิชาตามความสนใจของตัวผู้เรียน นอกทางนี้ทางศูนย์ Entaneer Academy  ได้ร่วมให้ข้อมูลในการเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้นักเรียนได้รับความรู้และสัมผัสประสบการณ์จริงเป็นอีกวิธีที่จะช่วยให้ ค้นหาคณะที่ใช่ในการเลือกเรียนต่อในรั้วมหาวิทยาลัยแก่นักเรียนได้เป็นอย่างดี