ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสหวิชาชีพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา พิชยาพันธ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีวรา สุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยะพงษ์ วงค์เมธา เรือโท อาจารย์ดร.ชนะ สินทรัพย์วโรดม และ อาจารย์ไพศาล จั่วทอง เข้าร่วมในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ” แนวทางการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในเชิงวิศวกรรมโยธา ร่วมกับสหวิชาชีพในการอนุรักษ์และบูรณ ปฏิสังขรณ์โบราณสถาน ” ณ โบราณสถานในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพชรบูรณ์ ลพบุรี ในระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2567 โดยมีคุณสหวัฒน์ แน่นหนา และคุณกิติพันธ์ พานสุวรรณ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา และ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติร่วมเป็นที่ปรึกษา โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร จากสองสถาบัน เข้าร่วมในการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว