วิศวฯ มช. ขับเคลื่อนโครงการจริยธรรมเสริมสร้างความสุขในการทำงาน เตรียมพร้อมรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (ITA)

            คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร กมลเพ็ชร ให้เกียรติกล่าวเปิด “โครงการขับเคลื่อนจริยธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์” ในหัวข้อ “จริยธรรมในการเสริมสร้างความสุขในการทำงาน” ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.

            คณะฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร จึงได้ดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกสายงานมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องหลักคุณธรรม  จริยธรรม และความซื่อสัตย์ อันนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ดีต่อผู้ร่วมงานและผู้ใช้บริการ รวมไปถึงเพื่อให้บุคลากรเกิดความตระหนักในการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา มีมาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้