วิศวฯ มช. จัดพิธีทำบุญลงเสาเอก – เสาโท อาคารชัยรัชการ

            คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธี “ทำบุญลงเสาเอก – เสาโท อาคารชัยรัชการ” เพื่อความเป็นสิริมงคล และเพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและราบรื่น ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567 ณ อาคารชัยรัชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. โดยเริ่มพิธีบวงสรวงบอกกล่าวเทพ เทวา อารักษ์ เวลา 09.09 น.

            อาคารชัยรัชการ เป็นอาคารที่สร้างขึ้นภายใต้ โครงการสนับสนุนการพัฒนาส่วนงานโดยความร่วมมือระหว่างสมาคมนักศึกษาเก่าและคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โครงการ New Campus) โดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการใช้ศักยภาพของนักศึกษาเก่าเพื่อร่วมพัฒนาขีดสมรรถนะของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการดำเนินภารกิจของการเป็นสถาบันการศึกษาทางด้านวิศวกรรมชั้นนำของประเทศ