Chiang Mai CCS Visits Gassnova SF in Norway

กลุ่มวิจัยการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์เชียงใหม่ (Chiang Mai CCS) นำโดย รศ.ดร.สุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล หัวหน้ากลุ่มวิจัย และ ผศ.ดร.ณัฐนันท์ พรหมสุข อาจารย์นักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบปะที่ปรึกษาอาวุโสของ Gassnova SF Mrs.Camilla Bergsli ในโอกาสศึกษาดูงาน Gassnova SF ณ สำนักงานเมืองพอร์สกรุน ราชอาณาจักรนอร์เวย์ เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567

Gassnova SF เป็นรัฐวิสาหกิจ (State enterprise) ที่บริหารจัดการกิจการให้แก่รัฐด้านการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Capture and Storage: CCS) ผ่าน Ministry of Energy ของราชอาณาจักรนอร์เวย์ โดย Gassnova SF ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการพัฒนาเทคโนโลยี และกำกับโครงการตามสัญญาที่ทำระหว่างเอกชนและรัฐ มีบทบาทสำคัญต่อโครงการ Longship ซึ่งเป็นโครงการ CCS ขนาดใหญ่ (Full-scale CCS) ของนอร์เวย์