ยกระดับความเป็นมืออาชีพ พนักงานขับรถวิศวฯ มช. ในโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาพนักงานขับรถและการให้บริการแบบมืออาชีพ”

            คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร กมลเพ็ชร            ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาพนักงานขับรถและการให้บริการแบบมืออาชีพ” ซึ่งจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.

            โครงการฯ ดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานขับรถสามารถดูแลตรวจสอบ ตรวจเช็ครถเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และตระหนักถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิค และวิธีการขับรถอย่างปลอดภัยตามกฎหมายและระเบียบการจราจรการขนส่งทางบก รวมทั้งเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อการให้บริการแก่ผู้รับบริการทุกระดับ