ต้อนรับช้างเหล็กเชือกใหม่! ในประเพณีรับน้องรถไฟ ประจำปีการศึกษา 2567

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 สู่รั้วช้างเหล็ก มช. อย่างอบอุ่นใน “ประเพณีรับน้องรถไฟ ประจำปีการศึกษา 2567” เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2567 เวลา 07.30 น. ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“ประเพณีรับน้องรถไฟ” เป็นกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่จัดติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง เป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางมายังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้แก่นักศึกษาใหม่ที่มีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตภาคเหนือ ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในการเดินทางมาส่งบุตรหลานจากต่างภูมิลำเนา ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาใหม่ในชั้นปีที่เข้าร่วมกิจกรรมรวมถึงรุ่นพี่ที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งนอกจากการคล้องพวงมะลิต้อนรับนักศึกษาใหม่จากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแล้ว ยังมีการร่วมสักการะพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย และทำพิธีรับขวัญน้องใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ทดแทน Carbon Neutral เพื่อเป็นการต้อนรับและสร้างความประทับใจให้แก่นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 และเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมรุ่นพี่จะนำนักศึกษาใหม่ไปส่งยังหอพักนักศึกษา