วิศวฯ  มช. เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาหลักสูตร ตามมาตรฐาน ABET และ TABEE จากนักวิชาชีพ ATPAC

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพการศึกษา จัดการประชุมสัมมนา เตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินหลักสูตรตามมาตรฐาน Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) จากนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (ATPAC)  ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  ฟองสมุทร กล่าวเปิดการสัมมนา และผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ รักร่วม เป็นผู้แจ้งวาระการประชุม ซึ่งการสัมมนาฯ ครั้งนี้มีเป้าหมายในการสนับสนุนให้ทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรี โดยนำแนวทางการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาสากล Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET)