7ภาควิชา วิศวฯ มช. เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2567 ในโครงการ “อบรมสัมมนา การสร้าง LinkedIn learning path”

ศูนย์ Entaneer Academy คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงยศ กิจธรรมเกสร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง จัดโครงการ อบรมสัมมนา การสร้าง LinkedIn learning path และการใช้ระบบ LinkedIn career goal setting รวมถึงการใช้งานระบบ LinkedIn Talent Insight ข้อมูลเชิงลึกของ Talent pool จากภาคธุรกิจ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤษภ์ บุญมา รองคณบดี ให้เกียรติมาเป็นประธานในการกล่าวเปิดงานดังกล่าว การอบรมสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้น ให้แก่คณาจารย์ตัวแทนจากทั้ง 7 ภาควิชา เพื่อสามารถนำระบบไปใช้เป็นเครื่องมือเสริมการเรียนรู้ของแต่ละหลักสูตร ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กับกิจกรรมเวิร์คชอป การสร้างและทำรายงานข้อมูลเชิงลึกจาก LinkedIn Learning Path ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2567 ณ พราวภูฟ้า รีสอร์ท เชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่