พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานในสายวิชาการ ของชาววิศวฯ มช. กับโครงการ “เตรียมความพร้อมสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”

            คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรมโครงการ “เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายวิชาการ” ในวันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.

          โครงการฯ ดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการในสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์มีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างผลงานทางวิชาการประเภท ตำรา หนังสือและผลงานวิจัยในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานและมีคุณภาพ รวมทั้งความถูกต้องตามจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจากบุคลากรกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝ่ายงานกำหนดและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เป็นวิทยากรบรรยายประกอบด้วย คุณอัจฉรีย์ สมวงค์ ว่าที่ร้อยตรีณัฐกร ศศิธร และคุณประกายเพชร ปัญโญ นอกจากนี้ยังมีการเสวนาในหัวข้อ “เป้าหมายและแรงจูงใจในการขอตำแหน่งทางวิชาการ” จากคณาจารย์ของคณะประกอบด้วยผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มช. และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนา ววน. ด้านกำลังคน และสถาบันความรู้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ รองศาสตราจารย์ ดร.คมกฤต เล็กสกุล และหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ พิทักษ์กิจนุกูร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ พรหมสุข เป็นพิธีกรดำเนินรายการ