วิศวฯ มช. จัดงานปฐมนิเทศแก่นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและให้โอวาทในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 และมีผู้ช่วยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.อุกฤษฏ์ มั่นคง ร่วมให้การแนะนำเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอน การลงทะเบียน และการทำวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา และหัวหน้างานบริการการศึกษา คุณสุทัศน์ ขันเลข ให้การแนะนำเกี่ยวกับงานบริการการศึกษา นอกจากนี้ยังมีการแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยผู้แทนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2567 คุณภูรินทร์ จันตระ ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 12.30 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวม 3 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์