International College of Digital Innovation, Chiang Mai University, Signed an Academic Cooperation Agreement with the Xi’an Peking University Enterprise Assistance Association in Xi’an, Shaanxi Province, People’s Republic of China

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 15.00-17.00 น. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทศพร พิชัยยา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะทำงานจากศูนย์การศึกษานานาชาติทางวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (CM-IES) และวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล เดินทางเยือน Xi’an Peking University Enterprise Assistance Association ณ เมืองซีอาน มณฑลส่านซี สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Xi’an Peking University Enterprise Assistance Association ซึ่งเป็นสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการแนะแนวการศึกษาที่มีคุณภาพ และสหกิจศึกษา โดยให้ความสำคัญในด้านการส่งแสริม และสนับสนุนโดยการส่งนักเรียนชาวจีนไปศึกษาต่อในต่างประเทศ

คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย

 1. ผศ.ทศพร พิชัยยา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 2. ผศ.ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
 3. ผศ.ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
 4. ผศ.ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีและผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานานาชาติทางวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 5. อ.ดร.ธนารัตน์ รัตนดำรงอักษร อาจารย์วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
 6. อ.ดร.อนิวัตติ์ ฟ้าเฟื่องวิทยากุล อาจารย์วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
 7. นาย Zhang Jinming ผู้ช่วยนักวิจัย วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
 8. นายอรรถพล ทิพย์ศรีบุตร เจ้าหน้าที่วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
 9. น.ส.ธันยพร ศรีวิชัยลำพันธ์ เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
 10. น.ส.อุษนีย์ พงศาวลีศรี เลขานุการ ศูนย์การศึกษานานาชาติทางวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

สมาชิกของคณะผู้แทน Xi’an Peking University Enterprise Assistance Association ประกอบด้วย:

 1. Mr. Wang Haizhou, President of Xi’an Peking University Enterprise Assistance Association
 2. Mr. Xu Kaisheng, Secretary General of Xi’an Peking University Enterprise Assistance Association
 3. Mr. Wang Xi, Vice President of Xi’an Peking University Enterprise Assistance Association and Head of China-Thailand Cross Border E-Commerce (Northwest China)
 4. Ms. Zhao Ping, Executive Secretary General and Office Director of Xi’an Peking University Enterprise Assistance Association
 5. Mr. Wei Wei, Director of the Project Incubation Department of Xi’an Peking University Enterprise Assistance Association
 6. Ms. Xu Rong, Director of the International Exchange Center of Xi’an Peking University Enterprise Assistance Association
 7. Mr. Chen Shuming, Vice Minister of Network Media Department of Xi’an Peking University Enterprise Assistance Association
 8. Mr. Yang Yong, Deputy Secretary General of Xi’an Peking University Enterprise Assistance Association
 9. Mr. Ning Yuguo, Assistant to the President of Xi’an Peking University Enterprise Assistance Association
 10. Mr. Zhang Didi, Secretary to the President of Xi’an Peking University Enterprise Assistance Association

โดยระหว่างการประชุมทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงการสนับสนุนกันอย่างเต็มกำลัง เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาภายในประเทศของทั้งสองฝ่าย และให้การทำงานร่วมกันประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังได้ใช้โอกาสนี้ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติ จำนวน 17 หลักสูตร รวมถึงให้ข้อมูลในเรื่องเกณฑ์การรับสมัครนักศึกษาชาวจีนที่มีคุณภาพเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การหารือความร่วมมือกันในครั้งนี้ได้เน้นย้ำถึงประโยชน์และเป้าหมายร่วมกันของทั้งสองฝ่าย เพื่อวางรากฐานความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ในอนาคต เช่น การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ โครงการวิจัยร่วมกัน และการค้าขายข้ามพรมแดน