CM-IES Forges New Partnership with Yunnan Normal University (YNNU) Academic Collaborative Discussions with School of International and Technology, YNNU, Kunming, Yunnan, P.R. China

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 ผศ.ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีและผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานานาชาติทางวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและหารือกับผู้แทนจากคณะที่มีความเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี Prof. Yun Lijun รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติและเทคโนโลยี และ Prof. Wan Xiangxing รองผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ การมาเยือนครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือที่เน้นการเข้าถึงโครงการระหว่างประเทศ โครงการวิจัยร่วม โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา และโครงการริเริ่มความร่วมมืออื่นๆ

คณะผู้แทนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย

  1. ผศ.ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีและผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานานาชาติทางวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  2. นางสาวอุษนีย์ พงศาวลีศรี เลขานุการ ศูนย์การศึกษานานาชาติทางวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และล่ามแปลภาษา

คณะผู้แทนจาก Yunnan Normal University ประกอบด้วย

  1. Prof. Wan Xiangxing, Deputy Director, Office of International Relations
  2. Prof. Yun Lijun, Vice Dean, School of International and Technology