Partnering with Sungkyunkwan University (SKKU) to Advance Mechanical Engineering

            เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ พร้อมด้วย ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีและรองศาสตราจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ รองศาสตราจารย์ ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา

และ ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล รองศาสตราจารย์ ดร.วัชพล โรจนรัตนางกูร เดินหน้าไปหารือความร่วมมือร่วมกับ School of Mechanical Engineering, Sungkyunkwan University (SKKU) เพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือที่มีอยู่เดิม ทั้งทางด้านงานวิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

            ความร่วมมือครั้งนี้มุ่งเน้นถึงประโยชน์ร่วมกันในด้านวิศวกรรมเครื่องกล โดยการรวมพลังความเชี่ยวชาญและทรัพยากรของทั้งสองสถาบันจะช่วยพัฒนาความสามารถในการวิจัยและมอบประสบการณ์การศึกษาที่หลากหลายให้แก่นักศึกษา ความร่วมมือในอนาคตที่มีแผนจะดำเนินงานร่วมกัน ประกอบไปด้วย การทำวิจัยร่วม การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ และโอกาสที่เพิ่มขึ้นสำหรับนักศึกษาในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน/ฝึกงานระยะสั้น ทำให้นักศึกษาได้สัมผัสและได้รับประสบการณ์ระหว่างประเทศ