ENG, CMU & KAIST Forge Engineering Alliances

            เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ พร้อมด้วย ผู้ช่วยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ พิทักษ์กิจนุกูร รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รองศาสตราจารย์ ดร.ปารเมศ วิระสันติ และ ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล รองศาสตราจารย์ ดร.วัชพล โรจนรัตนางกูร เดินทางออกจากกรุงโซลมุ่งหน้าสู่เมืองเดจอน (Daejeon) เพื่อเข้าพบและเยี่ยมคารวะ Professor Jung Kim หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล พร้อมด้วย Professor Inkyu Park และ Professor Ilkwon Oh ที่มาร่วมให้การต้อนรับ ณ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งเกาหลี (KAIST)

            การเยือนในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือที่มีอยู่แล้ว ทั้งในด้านงานวิจัยและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจะนำไปสู่โครงการวิจัยที่มีคุณภาพ เนื่องจาก KAIST มีความพร้อมด้านเครื่องมือวิจัยที่ทันสมัยและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญมากด้วยประสบการณ์ โดยการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับนักศึกษา เพราะจะได้เรียนรู้และทำงานวิจัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญชาวเกาหลีที่มีความรู้ความสามารถระดับแนวหน้า และสามารถใช้เครื่องมือวิจัยที่ทันสมัยในห้องปฏิบัติการของ KAIST ช่วยยกระดับขีดความสามารถและคุณภาพงานวิจัยได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้คณะเดินทางยังได้มีโอกาสเยี่ยมชมภาควิชาและห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงการเยี่ยมชม Applied Plasma Research & Innovation Lab (APRIL) ห้องปฏิบัติการวิจัยพลาสม่าที่ล้ำสมัยในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน