วิศวะ มช. เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารโครงการ IceCube จาก University of Wisconsin-Madison

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมด้วย รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ศาสตราจารย์ ดร.ระดม พงษ์วุฒิธรรม และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา เรือโท ดร.ชนะ สินทรัพย์วโรดม ร่วมให้การต้อนรับ Prof.Jennifer Mnookin Chancellor, WISC อธิการบดีมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-แมดิสัน และคณะผู้บริหารโครงการการศึกษาวิจัยนิวทริโนไอซ์คิวบ์ (IceCube) จาก University of Wisconsin-Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การเดินทางมาเยือนคณะวิศวกรรมศาสตร์ในครั้งนี้สืบเนื่องจากคณะผู้บริหารโครงการการศึกษาวิจัยนิวทริโนไอซ์คิวบ์ (IceCube) ได้เดินทางมาประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาวิจัยนิวทริโนไอซ์คิวบ์ (IceCube) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กับ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน – แมดิสัน ในวันที่ 22 มิถุนายน 2567 ณ วังสระปทุม กรุงเทพมหานคร โดยมี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ประทับเป็นองค์ประธานในพิธี และการเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในครั้งนี้เป็นโอกาสในการพบปะกับผู้บริหารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ 3 ห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วย Engineering Lab Biology Lab และ Physics Lab