วิศวะ มช. ร่วมประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2567 และการสัมมนาศึกษาดูงานโครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อน

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร เข้าร่วมการประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2567 และการสัมมนาศึกษาดูงานโครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อน ในระหว่างวันที่ 27–28 มิถุนายน 2567 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

            นอกเหนือจากการประชุมสภาคณบดีฯ ภายในงานยังมีกิจกรรมการเสวนาหัวข้อ “บทบาทและกลไกความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและการศึกษา ในการพัฒนากำลังคนทางวิศวกรรมแห่งอนาคต” โดย ดร.สัมพันธ์ ศิลปะนาฎ นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทยBusiness Alliance Development, Delta Electronics นายกสมาคมนายจ้าง อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ การเสวนาหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนล่าง และทิศทางความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ คุณสิทธิคุณ เทียมประเสริฐ ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ในส่วนการศึกษาดูงานโครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อนเป็นการเปิดให้เยี่ยมชมบรรยากาศโดยรอบภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชมนิทรรศการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์             ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU Pilot Plant)