วิศวฯ มช. และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน ร่วมหารือโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

            คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤษภ์ บุญมา และผู้ช่วยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา ร่วมให้การต้อนรับ คุณปรัชญา  โกมณี ผู้จัดการสาขาภาคเหนือตอนบน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในโอกาสเดินทางมาเพื่อร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการแบบบูรณาการร่วมกันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ ด้านการท่องเที่ยวและชุมชนปลอดภัย การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจและอุตสาหกรรมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต การให้บริการ และการตลาด เพื่อยกระดับขีดความสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการสร้างความร่วมมือในการสร้างศูนย์การทดสอบทางด้านดิจิตอล ในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องตียาภรณ์ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์