พัฒนาความรู้ ให้กับนักศึกษา วิศวะ มช. ในโครงการ “พัฒนาทักษะนักศึกษาเชิงวิชาชีพและเชิงวิชาการ”

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ 1 จัดการอบรมโครงการ “พัฒนาทักษะนักศึกษาเชิงวิชาชีพและวิชาการ” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา พิชยาพันธ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.20 น. ณ ห้อง Slope ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ในหลักการโครงข่ายไฟฟ้า/มาตรฐาน IEC เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการพลังงานเทคโนโลยี รวมไปถึงการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ให้แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยในช่วงเช้า เป็นการบรรยายในหัวข้อ หลักการโครงข่ายไฟฟ้า/มาตรฐาน IEC สำหรับสวิตซ์แรงดันปานกลาง โดย คุณอัครเดช พรหมขน และ การบรรยายในหัวข้อ โครงข่ายไฟฟ้าที่พร้อมสำหรับอนาคต และในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายในหัวข้อ เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการพลังงาน โดย คุณณัฏฐพัชร์ ชลภัทรธนัทสิริ และการบรรยายในหัวข้อ เทคโนโลยีการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า พร้อมการอบรมเชิงปฏิบัติ โดย คุณวรรณวลี ตรีทวีกุล