วิศวฯ มช. ร่วมกับ มช. และ ICDI ให้การต้อนรับ Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, P.R. China  เดินหน้าหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองมหาวิทยาลัย

            คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร พร้อมด้วย ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ พวงมะลิ และหัวหน้าศูนย์การศึกษานานาชาติทางวิศวกรรมศาสตร์ นางสาวอุษนีย์ พงศาวลีศรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต และรองคณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล  รองศาสตราจารย์ ดร.มานัดถุ์ คำกอง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Nanjing University of Aeronautics and Astronautics (NUAA), P.R. China นำโดย Prof. Huang Zhqiu, Vice President ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. – 10.00 น.  ณ ห้องพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย  ในโอกาสเดินทางมาหารือความร่วมมือทางวิชาการ โดยการหารือครั้งนี้มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน ครอบคลุมประเด็นสำคัญ อาทิ การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา ตลอดจนการดำเนินโครงการวิจัยร่วมกัน

            นอกจากนี้ คณะผู้บริหารจาก NUAA ยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อศึกษาศักยภาพและความพร้อมในการร่วมมือทางวิชาการต่อไป