Site Visit ENG CMU: วิศวฯ มช. เปิดบ้านต้อนรับโรงเรียนจอมทอง                                                

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนจอมทอง นักเรียนห้องเรียน เตรียมวิศวะ – สถาปัตย์ ระดับชั้นมัธยมปลาย จำนวน 66 คน เวลา 09.30 – 12.00 น. ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 โดยมี 5 ภาควิชา/ศูนย์  ประกอบด้วย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมบูรณาการ, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมอุตสาหการ และศูนย์การศึกษาสหวิทยาการ Robotic & AI ให้ความรู้แก่นักเรียนที่เข้าศึกษาดูงาน อีกทั้งยังได้เห็นสถานที่เรียนจริง รวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติการภาคสนามจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ตามความสนใจของตัวผู้เรียน นอกทางนี้ทางศูนย์ Entaneer Academy  ได้ร่วมให้ข้อมูลในการเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้นักเรียนได้รับความรู้และสัมผัสประสบการณ์จริงเป็นอีกวิธีที่จะช่วยให้ ค้นหาคณะที่ใช่ในการเลือกเรียนต่อในรั้วมหาวิทยาลัยแก่นักเรียนได้เป็นอย่างดี