Site Visit ENG CMU: วิศวฯ มช. เปิดบ้านต้อนรับโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (วิศวกรรมศาสตร์ และ วิศวกรรมศาสตร์ AI) จำนวน 61 คน เวลา 13.00 – 16.00 น. ในวันที่ 10 กรกฎาคม2567 โดยมี 8 ภาควิชา/ศูนย์ฯ ประกอบด้วย วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, วิศวกรรมเหมืองแร่ฯ, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, ศูนย์การศึกษาวิศวกรรมบูรณาการ, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมอุตสาหการ และศูนย์การศึกษาสหวิทยาการ Robotics & AI ให้ความรู้แก่นักเรียนที่เข้าศึกษาดูงาน อีกทั้งยังได้เห็นสถานที่เรียนจริง รวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติการภาคสนามจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ตามความสนใจของตัวผู้เรียน นอกทางนี้ทางศูนย์ Entaneer Academy  ได้ร่วมให้ข้อมูลในการเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้นักเรียนได้รับความรู้และสัมผัสประสบการณ์จริงเป็นอีกวิธีที่จะช่วยให้ ค้นหาคณะที่ใช่ในการเลือกเรียนต่อในรั้วมหาวิทยาลัยแก่นักเรียนได้เป็นอย่างดี