รับสมัคร นศ.เข้าร่วมโครงการ HIDA2013

รับสมัครนักศึกษา โครงการ HIDA 2013. ประโยนช์ที่นักศึกษาจะได้รับ จากการเข้าร่วมโครงการ ฯ : – เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร โดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น – ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาดูงานในโรงงานอุตสาหกรรม เขตนิคมอุตสาหกรรม และเข้าร่วมงาน JOB-Fair – มีโอกาสได้รับคัดเลือกให้ไปศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น – นักศึกษาที่ผ่านการอบรมจะได้รับจดหมายแนะนำ (Recommendation Letter) เพื่อใช้ในการสมัครงาน – เพิ่มโอกาสในการเข้าทำงานกับบริษัทญี่ปุ่นเมื่อสำเร็จการศึกษา

รับสมัครนักศึกษา โครงการ HIDA 2013.
ประโยนช์ที่นักศึกษาจะได้รับ จากการเข้าร่วมโครงการ ฯ : – เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร โดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น – ได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาดูงานในโรงงานอุตสาหกรรม เขตนิคมอุตสาหกรรม และเข้าร่วมงาน JOB-Fair – มีโอกาสได้รับคัดเลือกให้ไปศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น – นักศึกษาที่ผ่านการอบรมจะได้รับจดหมายแนะนำ (Recommendation Letter) เพื่อใช้ในการสมัครงาน – เพิ่มโอกาสในการเข้าทำงานกับบริษัทญี่ปุ่นเมื่อสำเร็จการศึกษา   การสมัครเข้าร่วมโครงการฯ : – ผู้สมัครเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ขึ้นไปสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. และ จะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2556 – จำนวนรับสมัคร 90 คน – เปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2556 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2556 – ดูรายละเอียดการสมัครที่เวบไซด์พัฒนาคุณภาพนักศึกษาhttp://student.eng.cmu.ac.th ส่ง – นักศึกษาที่สมัครผ่านเวบแล้ว ให้ไปกรอกข้อมูลด้วยลายมือในแบบสอบถามการเข้าร่วมโครงการฯ ที่พัฒนาคุณภาพนักศึกษา ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 3 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. – นศ.กรณีนักศึกษาไม่ไปกรอกแบบสอบถามการเข้าร่วมโครงการฯ ถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ – ประกาศรายชื่อผู้สมัครฯ วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2556 ที่http://student.eng.cmu.ac.th, http://reg.eng.cmu.ac.th/signupและ บอร์ดหน้างานบริการฯ ชั้นล่าง อาคารเรียนรวม 3 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การคัดเลือกนักศึกษาเข้าโครงการฯ : – ตามรายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนที่ http://reg.eng.cmu.ac.th/signup – พิจารณาจาก การตอบแบบสอบถาม การเข้าร่วมโครงการฯ – กำหนดการประชุมเพื่อชี้แจงกฏระเบียบนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เวลา 17.30 น เป็นต้นไป นักศึกษาที่ไม่เข้าร่วมประชุมถือว่าสละสิทธิ์ การเรียนการสอน : – Corporate Culture Course (วัฒนธรรมองค์กร) จำนวน 12 คาบ / 1 คาบ = 3 ชั่วโมง – เรียนทุกวันจันทร์ เวลา 17.30 – 20.30 ณ ห้องสโลปฯภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – ก่อนเข้าชั้นเรียน นักศึกษาควรรับประทานอาหารมื้อเย็นมาให้เรียบร้อย การวัดผล / ประเมินผล : – ใช้เครื่องบันทึกลายนิ้วมือในการตรวจสอบการเข้าชั้นเรียน – เข้าห้องเรียนสาย 10 นาที อนุญาตให้เข้ารับฟังการบรรยายได้ แต่จะไม่ได้รับการเช็คชื่อ – การลาเรียน ต้องมีใบลา(ใช้ใบคำขอทั่วไป) – กรณีป่วยให้แนบใบรับรองแพทย์ / การลาเรียน นับเป็น ขาดเรียน – นักศึกษาต้องมีเวลาเข้าชั้นเรียน 80% ขึ้นไป(ลา/ขาดเรียนได้ ไม่เกิน 2 ครั้ง)   หลักเกณฑ์คัดเลือกนักศึกษาไปศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น (เดินทางช่วงเดือน มี.ค.2557) – เกณฑ์จากผู้บรรยาย (ความสนใจในห้องเรียน) – เกณฑ์จากการสอบข้อเขียน – เกณฑ์จากการสอบสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ) หมายเหตุ : นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการฯ ต้องชำระเงินมัดจำค่าเรียน จำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)และจะได้รับเงินมัดจำค่าเรียนครบตามจำนวน เมื่อเรียนจบหลักสูตร (โดยนักศึกษาต้องมีเวลาเรียน 80% ขึ้นไป)

การสมัครเข้าร่วมโครงการฯ : – ผู้สมัครเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ขึ้นไปสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. และ จะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2556 – จำนวนรับสมัคร 90 คน – เปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2556 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2556 – ดูรายละเอียดการสมัครที่เวบไซด์พัฒนาคุณภาพนักศึกษาhttp://student.eng.cmu.ac.th ส่ง – นักศึกษาที่สมัครผ่านเวบแล้ว ให้ไปกรอกข้อมูลด้วยลายมือในแบบสอบถามการเข้าร่วมโครงการฯ ที่พัฒนาคุณภาพนักศึกษา ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 3 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. – นศ.กรณีนักศึกษาไม่ไปกรอกแบบสอบถามการเข้าร่วมโครงการฯ ถือว่าการสมัครไม่สมบูรณ์ – ประกาศรายชื่อผู้สมัครฯ วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2556 ที่http://student.eng.cmu.ac.thhttp://reg.eng.cmu.ac.th/signupและ บอร์ดหน้างานบริการฯ ชั้นล่าง อาคารเรียนรวม 3 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การคัดเลือกนักศึกษาเข้าโครงการฯ : – ตามรายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนที่ http://reg.eng.cmu.ac.th/signup – พิจารณาจาก การตอบแบบสอบถาม การเข้าร่วมโครงการฯ – กำหนดการประชุมเพื่อชี้แจงกฏระเบียบนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เวลา 17.30 น เป็นต้นไป นักศึกษาที่ไม่เข้าร่วมประชุมถือว่าสละสิทธิ์  
การเรียนการสอน : – Corporate Culture Course (วัฒนธรรมองค์กร) จำนวน 12 คาบ / 1 คาบ = 3 ชั่วโมง – เรียนทุกวันจันทร์ เวลา 17.30 – 20.30 ณ ห้องสโลปฯภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – ก่อนเข้าชั้นเรียน นักศึกษาควรรับประทานอาหารมื้อเย็นมาให้เรียบร้อย  
การวัดผล / ประเมินผล : – ใช้เครื่องบันทึกลายนิ้วมือในการตรวจสอบการเข้าชั้นเรียน – เข้าห้องเรียนสาย 10 นาที อนุญาตให้เข้ารับฟังการบรรยายได้ แต่จะไม่ได้รับการเช็คชื่อ – การลาเรียน ต้องมีใบลา(ใช้ใบคำขอทั่วไป) – กรณีป่วยให้แนบใบรับรองแพทย์ / การลาเรียน นับเป็น ขาดเรียน – นักศึกษาต้องมีเวลาเข้าชั้นเรียน 80% ขึ้นไป(ลา/ขาดเรียนได้ ไม่เกิน 2 ครั้ง) 
หลักเกณฑ์คัดเลือกนักศึกษาไปศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น (เดินทางช่วงเดือน มี.ค.2557) – เกณฑ์จากผู้บรรยาย (ความสนใจในห้องเรียน) – เกณฑ์จากการสอบข้อเขียน – เกณฑ์จากการสอบสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ) หมายเหตุ: นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการฯ ต้องชำระเงินมัดจำค่าเรียน จำนวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)และจะได้รับเงินมัดจำค่าเรียนครบตามจำนวน เมื่อเรียนจบหลักสูตร (โดยนักศึกษาต้องมีเวลาเรียน 80% ขึ้นไป)   
]]>