ระบบแจ้งของหายในคณะฯ "ของหายได้คืน"

เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ สำหรับนักศึกษาที่กระทำความดี อันเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา โดยรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ดำริให้มีระบบติดตาม /แจ้ง-รับคืน ทรัพย์สินของนักศึกษาที่สูญหาย ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดทำระบบ “ของหายได้คืน” เพื่อรวบรวม/ติดตาม ทรัพย์สินของ นักศึกษา หรือ บุคลากร ที่ทำสูญหาย ในบริเวณ อาคารเรียนรวม หรือ ในพื้นที่ในส่วนของ คณะวิศวฯ ทั้งนี้ สามารถแจ้ง/ติดตามประกาศ ได้ที่ สำนักงานฯ พัฒนาคุณภาพนักศึกษา ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 3 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. หรือ โทรศัพท์ 053-944179-80 ต่อ 115 โดยท่านสามารถดูประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับรายการต่างๆได้ที่ เว็บไซด์ฯ และ FanPage : พัฒนาคุณภาพนักศึกษาฯ [caption id="attachment_4626" align="aligncenter" width="651" caption="ของหายได้คืน"]ของหายได้คืน[/caption]  ]]>