เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมพื้นฐานการใช้โปรแกรมพีแอลซี (PLC)

ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
เข้าร่วมการฝึกอบรมพื้นฐานการใช้โปรแกรมพีแอลซี (PLC)
ในโครงการกลยุทธ์ การแข่งขันหุ่นยนต์ TPA PLC COMPETITION ประจำปี 2556
จัดโดย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมพื้นฐานการใช้โปรแกรมพีแอลซี (PLC)
]]>