นักศึกษา ป.โทธรณีเทคนิค ได้รับคัดเลือกร่วม SLDR2014 ที่ไทเป

นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาวิศวกรรมธรณีเทคนิค ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  นางสาวพัชรพรรณ  บำรุงพาณิชย์ และนายนัทธพงศ์  สำราญประภัสสร ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Slope Land Disaster Reduction Summer Training Course – SLDR2014” ณ National Taiwan University (NTU) ระหว่างวันที่ 4-15 สิงหาคม 2557 โดยได้รับทุนสนับสนุน Full Financial Support จาก Ministry of Science and Technology, Taiwan.

  นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาวิศวกรรมธรณีเทคนิค ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  นางสาวพัชรพรรณ  บำรุงพาณิชย์ และนายนัทธพงศ์  สำราญประภัสสร ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Slope Land Disaster Reduction Summer Training Course – SLDR2014” ณ National Taiwan University (NTU) ระหว่างวันที่ 4-15 สิงหาคม 2557 โดยได้รับทุนสนับสนุน Full Financial Support จาก Ministry of Science and Technology, Taiwan. การอบรมดังกล่าวได้คัดเลือกผู้สมัครให้เข้าร่วมโครงการ 36 คน จากทั้งสิ้น 107 คน ใน 13 ประเทศ โดยมีทั้งศาสตราจารย์ ข้าราชการ และนักศึกษาปริญญาโท ซึ่งทำงานและสนใจเกี่ยวกับพื้นดิน และการลดอันตรายจากดิน slide อันเป็นภัยพิบัติที่เกิดบ่อยครั้งมากขึ้น สืบเนื่องจากภาวะโลกร้อน ซึ่งในประเทศไต้หวันมีชนิดความลาดชันของดินหลากหลาย ตลอดจนมีข้อบังคับที่ใช้สำหรับภัยพิบัติจากดินทั่วถึงทุกพื้นที่ จึงถือเป็นเมืองต้นแบบและเป็นสนามสำหรับอบรมเชิงปฏิบัติการที่ดีเยี่ยม [gallery link="file" order="DESC" columns="4" orderby="ID"]]]>