วิศวฯ มช. เปิดบ้านต้อนรับคณะครูแนะแนวจากโรงเรียนในเขตภาคเหนือ เข้าเยี่ยมชมภาควิชา หลักสูตร และกิจกรรมการเรียนการสอน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. นำโดยรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ จัดงานประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางการศึกษา ต้อนรับคณะครูแนะแนวจากโรงเรียนในจังหวัดภาคเหนือ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้ง 7 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ และแนะนำโครงการรับนักเรียน Entaneer Academy พร้อมชมกิจกรรมการเรียนการสอนกระบวนวิชาพื้นฐานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566