วิศวฯ มช. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Consortium กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Consortium กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2566 ในวันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์โดยการประชุมฯ ดังกล่าวเป็นการจัดเวียนในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 6 คณะ โดยมีคณบดีของแต่ละส่วนงานเข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมการเกษตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี พร้อมด้วยเลขานุการคณะทั้ง 6 ส่วนงาน โดยการประชุมฯ ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ งานวิเทศสัมพันธ์ การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนการสร้างเครือข่ายจากส่วนงานทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย