วิศวฯ มช. ร่วมกับ มช. ต้อนรับผู้บริหารจาก Yunnan Normal University

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร Yunnan Normal University นำโดย Professor Li Hong รองอธิการบดี ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย

การมาเยือนของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย Yunnan Normal University ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมคารวะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิติพงษ์ ยอดมงคล พร้อมด้วยคณบดีวิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ และ Ms. Lian Chen ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากนั้นจึงมีการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลกับ Yunnan Chinese Language and Culture College, YNNU และเจรจาความร่วมมือในหัวข้อ The Construction of China-Laos-Thailand Education Digitization International Joint Research and Development Center of Yunnan Province การฟื้นฟูศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และศึกษาดูงานการดำเนินงานของสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลและภาพจาก : ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์