สุดยินดี ! นักศึกษาวิศวฯ มช. รับทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2566

อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 โดยมีนายโคโซ โท (Mr. Kozo To) รองประธานหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ และประธานส่วนการศึกษาคณะกรรมการฝ่ายความช่วยเหลือสังคม เป็นผู้มอบทุนการศึกษา และนางสาววราภรณ์ รุ่งตระการ ที่ปรึกษาด้านระบบบริหารการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีให้แก่นักศึกษา ซึ่งมีนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรีที่ได้รับทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ จำนวน 2 ทุน ทุนละ 40,000 บาท ได้แก่ นางสาวญาณิศา จะเรศรัมย์ และ นางสาวพลอยชมพู แสงงาม