Chiang Mai CCS จัดสัมมนาให้ความรู้เชิงปฏิบัติการด้าน “CCUS” แก่บุคลากรของ กฟผ.

กลุ่มวิจัยการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์เชียงใหม่ (Chiang Mai CCS) จัด “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ (CCUS Workshop)” ตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของ กฟผ. ด้าน CCUS ในระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ กฟผ. จังหวัดลำปาง และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ กฟผ. จังหวัดลำปาง มีการบรรยายในหัวข้อ

  1. CCUS and Energy Transition: Global Perspective โดย ผศ.ดร.สุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล หัวหน้ากลุ่มวิจัย Chiang Mai CCS
  2. CO2 Storage and Trapping Mechanisms  โดย ผศ.ดร.สุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล หัวหน้ากลุ่มวิจัย Chiang Mai CCS
  3. CO2 Transportation and Clustering และ Measurement, Monitoring and Verification (MMV) of CCS Sites โดย ผศ.ดร.ณัฐนันท์ พรหมสุข อาจารย์นักวิจัยกลุ่มวิจัย Chiang Mai CCS

ในช่วงบ่ายมีการสัมมนากลุ่มเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นของผู้เข้าร่วม โดยมี ผศ.ดร.สุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล และ ผศ.ดร.ณัฐนันท์ พรหมสุข เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมและร่วมให้ความเห็น จากนั้น ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการบรรยายในหัวข้อ

  1. CO2 Capture Technology และบรรยายสรุปงานวิจัยโครงการ กฟผ.-มช. (Amine-based Absorption and its Techno-economic Analysis) โดย ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นคร ทิพยาวงศ์ ที่ปรึกษาและอาจารย์นักวิจัยกลุ่มวิจัย Chiang Mai CCS
  2. CO2 Storage Assessment and Estimation โดย รศ.ดร.พิษณุ วงศ์พรชัย และ อ.ดร.มิ่งขวัญ เครือจันต๊ะ อาจารย์นักวิจัยกลุ่มวิจัย จากภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์
  3. การบรรยายสรุปงานวิจัยโครงการ กฟผ.-มช. (CO2 Storage Potential in Mae Moh Basin) โดย อาจารย์ธีรภัทร์ ต่อสวย อาจารย์นักวิจัยกลุ่มวิจัย
  4. โอกาสและเครื่องมือการซื้อขายแลกเปลี่ยนคาร์บอน โดย คุณวรเศรษฐ์  ธนศักดิ์สุขทวี  นักวิจัยกลุ่มวิจัย

พร้อมกันนั้น ในช่วงบ่ายได้เข้าชมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีด้าน “CO2 Storage” ณ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่