วิศวฯ มช. ผสานความร่วมมือ บริษัท วาลีโอ คอมฟอร์ท แอนด์ ไดร์ฟวิ่ง แอสซิสแทนซ์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ลงนาม MOU ส่ง นศ. เข้าฝึกงาน พร้อมหารือความร่วมมือในอนาคต

รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ ตลอดจนผู้บริหารและหัวหน้าภาควิชาร่วมให้การต้อนรับ ผู้จัดการทั่วไปและกรรมการบริษัท วาลีโอ คอมฟอร์ท แอนด์ ไดร์ฟวิ่ง แอสซิสแทนซ์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณวาลเลอรอง ฟิลลิป มารี เดอ วีนเนอราล และเจ้าหน้าที่ ในโอกาสเดินทางมาร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างบริษัทและคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และความสามารถผ่านการปฏิบัติงานในรูปแบบการฝึกงานและสหกิจศึกษา โดยทางบริษัทจะเป็นผู้กำหนดภาระงานหรือหัวข้อโครงการที่ตรงกับสาขาวิชาของนักศึกษา โดยบันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าว มีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ลงนาม และในโอกาสดังกล่าวได้มีการหารือเรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ร่วมกันในอนาคต โดยพิธีลงนามฯ จัดขึ้นในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บริษัท วาลีโอ คอมฟอร์ท แอนด์ ไดร์ฟวิ่ง แอสซิสแทนซ์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE SYSTEMS (THAILAND) COMPANY LIMITED) เป็นบริษัทชั้นนำจากประเทศฝรั่งเศส ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วน อุปกรณ์ อะไหล่รถยนต์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเดินทางไฟฟ้าภายในรถยนต์ มีสำนักงานตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครเฟต 7 จังหวัดชลบุรี