Engineering Across Cultures Summer 2016

Engineering Across Cultures Summer 2016

1.       ชื่อโครงการ                        Engineering Across Cultures Summer 2016

2.      ระยะเวลาจัดโครงการ          23 พฤษภาคม – 1 กรกฎาคม  2559

3.   ลักษณะกิจกรรม                โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนร่วมกับนักศึกษาจาก University of Michigan จากประเทศสหรัฐอเมริกา

      4. คุณสมบัติผู้สมัคร

                   1.) นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป

                   2.) มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถเรียนรู้และปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดี

                   3.) สามารถฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

                    4.) อยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

                   5.) สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดระยะเวลาดังกล่าว และทำกิจกรรมนอกสถานที่ได้

                   6.) ผู้สมัครจะต้องไม่ลงทะเบียนเรียนในช่วงปิดเทอม หรือภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

      5. เอกสารประกอบการสมัคร

                   1.) ใบสมัคร Download here —>>   https://www.dropbox.com/s/7nnjwzt3w7gtrue/Across%20culture.pdf?dl=0  กรอกรายละเอียดส่งผ่านภาควิชาฯ พร้อมส่งมาทาง E-mail: nuttasri@eng.cmu.ac.th อีก 1 ชุด รวมเป็น 2 ชุด

                   2.) สำเนาบัตรนักศึกษา 2 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)

                   3.) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)

      6. กำหนดการรับสมัคร

                   วันที่ 18 เมษายน 2559           ส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ภาควิชาฯ

                   วันที่ 19 เมษายน 2559            ภาควิชาฯรวบรวมใบสมัครส่งมายังงานบริหารงานวิจัยฯ

                   วันที่ 20 เมษายน 2559           สอบสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ)

สอบถามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
นางสาวณัฐศรี เสนาหลวง โทร 053-944176 หรือทาง E-mail : nuttasri@eng.cmu.ac.th

]]>