ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs ในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร เกษตรแปรรูป หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปด้วยระบบอัตโนมัติ

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปด้วยระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะหน่วยงานเครือข่าย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในประเทศไทย (Center of Robotic Excellence: CoRE) ได้รับมอบหมายให้เป็นฐานศูนย์ความเป็นเลิศดังกล่าวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน กำหนดจัดกิจกรรม การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้น     วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ SMEs ในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร เกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ให้สามารถนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ไปใช้ในสถานประกอบการจริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่จะทำให้มีผลการดำเนินธุรกิจที่ดีขึ้น สามารถแข่งขันในระดับสากลได้   คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • เป็นบุคลากรในบริษัทจดทะเบียนนิติบุคคลไม่น้อยกว่า 1 ปี ถือหุ้นโดยคนไทยไม่ต่ำกว่า 50%
  • เป็นสถานประกอบการ SME ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร เกษตรแปรรูป รวมทั้งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
  • เป็นผู้รับผิดชอบ/ผู้ควบคุมในกระบวนการผลิต
  • มีความประสงค์เพิ่มผลิตภาพการผลิตของบริษัทด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รวมทั้งต้องการผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา แนะนำ
  • มีความพร้อมในด้านงบประมาณ บุคลากรและสถานที่
  ประโยชน์ที่ได้รับ
  • บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้น
  ดาวน์โหลด  

***ส่งใบสมัครภายใน 8 ส.ค. 61***

]]>