HAZE FREE THAILAND ร่วมจัดนิทรรศการในงาน ครม.สัญจร

โดยมีคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมเป็นคณะทำงาน และวิจัย ได้ร่วมจัดนิทรรศการในงาน ครม.สัญจร เพื่อต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ในการนี้ ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ   รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง หัวหน้าโครงการ HAZE FREE THAILAND (ประเทศไทยไร้หมอกควัน) ตลอดจนคณะวิจัยในโครงการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการดังกล่าว พร้อมจัดนิทรรศการและนำเสนอรายงานของโครงการติดตาม และประเมินภาวะหมอกควันเพื่อการบริหารจัดการเกี่ยวกับเครื่อง Dustboy โครงการต้นแบบการปศุสัตว์เพื่อส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญหาการเผาป่า รวมถึงพื้นที่การเกษตร อันส่งผลให้เกิดปัญหาหมอกควัน ตลอดจนผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ โครงการปรับเปลี่ยนการใช้ที่ดินและการออกแบบห่วงโซ่อุปทานการเกษตรเพื่อลดการเกิดปัญหาข้างต้น ]]>