Code Review อัปเกรดสกิลการพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยงานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Code Review: การพัฒนา Software อย่างมีคุณภาพ เพื่อให้นักพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบ รวมถึงร่วมกันหาข้อผิดพลาดจาก Code ทั้งยังเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน นำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ จนนำไปสู่การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยพิธีเปิด ตลอดจนการอบรมฯ ครั้งแรก จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ณ หอเกียรติยศ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เวลา 14.30 -16.30 น. ได้รับเกียรติจากรองคณบดีฝ่ายบริหารและโครงสร้างพื้นฐาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์เป็นประธานกล่าวเปิดงาน วิทยากร ผู้ถ่ายทอดความรู้ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ดวงสอาด รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การอบรมข้างต้นมีทั้งหมด 6 ครั้ง ได้แก่วันที่ วันที่ 6 9 13 16 20 และ 23 กรกฎาคม 2564