วิศวฯ มช. และ มทร.อีสาน ร่วมผนึกกำลังพัฒนาระบบรางประเทศไทย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์.ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา พร้อมรองหัวหน้าศูนย์วิศวกรรมโยธาและฐานรากระบบรางขั้นสูง (CMU RailCFC) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ศาสตราจารย์.ดร.พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเชียงใหม่ อันมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนาระบบรางด้านต่าง ๆ ได้แก่ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา (Technology Transfer Research & Development) มาตรฐานระบบราง (Railway Standard) อุตสาหกรรมระบบราง (Rail Industry) การทดสอบและการทดลอง (Testing and Laboratory) ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development)

ความร่วมมือข้างต้นเป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพทั้งด้านระบบขนส่งทางราง ความปลอดภัยในบริการเดินรถไฟ การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ระบบรางตามมาตรฐานสากล การเพิ่มขีดความสามารถด้านการทดสอบวิเคราะห์ด้านระบบราง การสนับสนุนการผลิตชิ้นส่วนในประเทศ (Local Content) ตลอดทั้งสนับสนุนการผลิตบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญเพื่อการวิจัยและพัฒนา แก้ไขปัญหาด้านระบบรางของประเทศ

นอกจากนี้ ผู้บริหารทั้งสองสถาบันยังได้ร่วมลงนามในด้านอื่น ๆ อาทิ การพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับข้าว การจัดการขยะ รวมถึงการปลูกและพัฒนาสายพันธุ์พืชสมุนไพรพื้นถิ่น (+กัญชงและกัญชา) โดยดำเนินพิธีทั้งหมดผ่านระบบ online เมื่อวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง 202 ชั้น 2 อาคาร ITSC