วิศวฯ + สถาปัตย์ฯ มช. ร่วมวางศิลาฤกษ์ โครงการปรับปรุงแก้ไขบันไดนาค และกำแพงวัดป่าแดงมหาวิหาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร และเจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหาร พระครูโฆสิตปริยัตยาภรณ์ จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการปรับปรุงแก้ไขบันไดนาคและกำแพงวัดป่าแดงมหาวิหาร พร้อมนี้มีคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี และ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ ผู้ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ตามโครงการดังกล่าว ตลอดจนทีมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ทีมวิศวกร และผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ฯ ณ วัดป่าแดงมหาวิหาร เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564