ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.นคร ทิพยาวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เนื่องในโอกาสได้รับ รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี 2564: นักวิจัยดีเด่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.นคร ทิพยาวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี 2564 นักวิจัยดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี