วิศวฯ มช ภูมิใจ ก้าวไกลสู่ผู้นำด้านการศึกษา ขับเคลื่อน 1 ใน 9 หลักสูตรแรกของไทย ได้มาตรฐาน ABET พร้อมผลิตวิศวกรเพื่ออนาคต

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยไทยที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์จาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) ประเทศสหรัฐอเมริกา พัฒนาหลักสูตรไทย ยกระดับไกลในสากล สร้างความเชื่อมั่นตลาดแรงงานของโลก แสดงศักยภาพวิศวกรไทยที่มีความรู้ความสามารถและความเป็นไทยโดดเด่น ทำงานทัดเทียมกับนายช่างต่างชาติได้อย่างดีเยี่ยม

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 ณ โรงแรมหัวช้าง เฮอริเทจ กรุงเทพฯ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย ฟองสมุทร ร่วมประชุมวิชาการ “อุดมศึกษาไทยในเวทีโลก” จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีในการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์จาก ABET พร้อมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็นประธาน พร้อมกล่าวแสดงปาฐกถาพิเศษ แสดงความยินดีแก่สถาบันอุดมศึกษานำร่อง 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ที่ผ่านการขอรับรองมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์จาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) ประเทศสหรัฐอเมริกา องค์กรวิชาชีพของสหรัฐฯ อันเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ ผู้ทำการประเมิน และให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกา รวมถึงอีก 41 ประเทศทั่วโลก ในจำนวนนั้นมี 6 ประเทศในอาเซียนที่มีสถาบันอุดมศึกษาได้รับการรับรองข้างต้นแล้ว

นับเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้รับรอง โดยในเดือนสิงหาคมนี้จะมีการรับรองผลอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ถือว่าคณะวิศวรรมศาสตร์ มช. เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่สนองนโยบายของ อว. เรื่องการผลักดันและส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยไทยไปสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก พร้อมดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะสาขาวิชา Subject Ranking ที่ประเทศไทยมีความเชี่ยวชาญโดดเด่นและมีศักยภาพ ในหลายสาขาวิชา อันแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ถึงศักยภาพของวิศวกรของไทย ทั้งด้านความรู้ความสามารถ และสมรรถนะในการทำงานตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงานทั้งระดับภูมิภาค และระดับโลก รวมถึงข้อกำหนดในการประกอบวิชาชีพระดับสากล เป็นที่ยอมรับ  และสามารถเคลื่อนย้ายไปทำงานได้ในทุกประเทศทั่วโลก หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก ABET มีความสำคัญ คือ สร้างความเชื่อมั่นแก่นักศึกษาต่างชาติให้เข้ามาศึกษาต่อในประเทศเพิ่มขึ้น  เปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยสามารถเดินทางไปแลกเปลี่ยน และศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาระดับโลกได้โดยสะดวก ถือเป็นการเตรียมความพร้อมสร้างทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 ผู้ซึ่งมีความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizenship) ประกอบด้วยสมรรถนะ ในการทำงานตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งข้อกำหนดในการประกอบวิชาชีพระดับสากล ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย เน้นพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ รอบตัว และมองหาสิ่งต่อยอดในอนาคตได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด