ลี แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) มอบเครนไฟฟ้า 3.2 ตัน แก่วิศวฯ โยธา มช.

บริษัท ลี แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด โดย คุณพีระ เลาหกานต์นิยม (นักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์รุ่น 12) กรรมการผู้จัดการ บริจาคเครนไฟฟ้าขนาด 3.2 ตันแก่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์อาวุโส รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา เกษมเศรษฐ์ พร้อมรองคณบดีฝ่ายบริหารการคลังและพัสดุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร กมลเพ็ชร และรองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์ ร่วมเป็นประธานรับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565