วิศวฯ มช. ต้อนรับ เจ้าหน้าที่ CEA ดูงานจัดการห้องสมุด การบริหารด้านกายภาพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน): CEA จํานวน 8 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเรื่องการให้บริการ และจัดการส่วนงานห้องสมุด การบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ รวมถึงการบริการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาการให้บริการ ตลอดจนศักยภาพบุคลากรของ CEA ในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น.