29 นักศึกษาวิศวฯ คอมฯ มช. สอบทักษะ CCSK ผ่านฉลุย การันตีความรู้ ความสามารถด้านความปลอดภัยและการใช้งานของระบบ Cloud

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านการสอบวัดทักษะความรู้และได้รับประกาศนียบัตรของ Cloud Security Alliance: สมาคมความมั่นคงปลอดภัยคลาวด์ ในสาขา “Certificate of Cloud Security Knowledge (CCSK)” เป็นจำนวนถึง 29 คน ประกอบด้วย นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาชาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย ได้แก่

 • นายณพวัฒน์ เก่งระดมกิจ
 • นายนพรุจ ซื่อตรง
 • นายภูมิ สมวงษ์
 • นางสาวมนปรียา กันหาภัย
 • นายรวิช พิชิตปัจจา
 • นายวรัชญ์ ดวงจิต
 • นายศานติ แขอุดม
 • นายธีรภัทร กันธบุปผา
 • นายชนพัฒน์ ดวงพิกุล
 • นางสาวชื่นฤทัย ชัยอนันต์รัตน์
 • นางสาวณัฐวรรณ เวทชญากุล
 • นางสาวนรินทรา ป๊อกแก้ว
 • นายพงศกร ทองอร่าม
 • นางสาวนลินรัตน์ ทองทับทิม
 • นายพีรณัฐ กีฬาแปง
 • นางสาวแพรจีน นนทรีย์
 • นายเศวตฉัตร สุธรรม
 • นางสาวสุชัญญา สิริธนากิจ
 • นางสาวสุพรรษา นิยมไทย

รวมถึงนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่

 • นางสาวกฤตธินันท์ ทวีบุญ
 • นางสาวกฤติยาภรณ์ ตาคำ
 • นายกษิดิ์เดช คำมูล
 • นายไตรภพ ศรีมณี
 • นายวิศรุต วงตา
 • นายสหัสวรรษ ไชยล้วน
 • นายอัครพันธ์ รัตนโกศ
 • นายวราดร ศิริพันธุ์
 • นายเมธิส กันทวี
 • นายอัคราช ชุณหภิญโญกุล (นักศึกษาระดับปริญญาโท)

ความสำคัญของการสอบวัดทักษะความรู้ดังกล่าวสืบเนื่องจากปัจจุบันข้อมูลจำนวนมากอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบดิจิทัล หรือ “คลาวด์” องค์กรจำต้องให้ความสำคัญแก่การปกป้องข้อมูลเหล่านั้น หรือเรียกอีกอย่างว่าการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ซึ่งจะ ครอบคลุมเรื่องการรวบรวม การประมวลผล ตลอดจนการจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากบนคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่งมีความละเอียดอ่อน เป็นทรัพย์สินทางปัญญา, ข้อมูลทางการเงิน, ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลประเภทอื่น ๆ ที่อาจมีบุคคลใด ๆ สามารถเข้าถึง และพร้อมเปิดเผยได้โดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้น ข้อมูลข้างต้นจึงจำเป็นต้องได้รับการปกป้อง และมีการเข้าถึงข้อมูลนั้น ๆ ได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะในยุคที่การโจมตีทางไซเบอร์ และการสอดแนมทางดิจิทัลทวีความซับซ้อน และรุนแรงขึ้นจนเป็นภัยคุกคามต่อการทำธุรกิจ สำหรับ Cloud Security Knowledge เป็นเครื่องการันตีของผู้ทำงานเกี่ยวข้องกับระบบคลาวด์ คอมพิวติ้ง ทั้งด้านเทคโนโลยี รวมถึงการบริหารจัดการระบบคลาวด์ให้เป็นไปอย่างมั่นคงปลอดภัย อีกทั้งสร้างความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการคลาวด์