มช. โดยคณะวิศวฯ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เอื้อประโยขน์แก่ธุรกิจ อุตสาหกรรม พร้อมการผลิต ดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้ากับนิ่มซึ่เส็งขนส่ง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการขนส่งครบวงจร พร้อมนี้มีคุณอังคณา สุวิทย์ศักดานนท์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมลงนาม เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการเทคโนโลยี และนวัตกรรม สามารถนำผลการวิจัยและพัฒนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ และอุตสาหกรรมของบริษัทและเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ตลอดการให้บริการวิชาการด้านการผลิตและการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle)


โดย ศูนย์เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (Center of Electric Vehicle Technology: CEVT) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ขำสุวรรณ์ หัวหน้าศูนย์ฯ และ บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด ร่วมกันสร้างและพัฒนางานวิจัย คิดค้น องค์ความรู้ใหม่ ตลอดจนผลักดันให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรลุสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านนวัตกรรมเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Biopolis Platform) และสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการวิจัยและนวัตกรรม (Research and Innovation Platform) ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้บรรลุการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยนวัตกรรมและมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เดินตามแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) สอดคล้องกับหมุดหมายที่ 3 การเป็นฐานรากผลิตยานยนต์ไฟฟ้า และหมุดหมายที่ 5 ประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ในอนาคต