วิศวฯ เปิด workshop การสร้าง Metaverse

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. โดยการสนับสนุนจาก บริษัท GERMINI Blockchain จัดกิจกรรม Workshop การสร้าง Metaverse บน The Sandbox เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ด้านการเรียนการสอน อันทันสมัย มุ่งมั่นก้าวสู่อนาคต พร้อมเปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่ได้เข้าถึงโลกเสมือนผ่านการแข่งขัน ENTANEER CMU Metaverse Contest ภายใต้โจทย์ “โลกวิศวะที่คุณอยากให้เป็น” บน The Sandbox โดยมีคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี อาจารย์ ดร. ปฏิสนธิ์ ปาลี ตลอดจนกรรมการผู้จัดการ บริษัท Gemini Blockchain คุณธนู อินทรธนู ผู้สนับสนุน ร่วมงานดังกล่าว ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ 7 พฤษภาคม 2565