วิศวฯ สิ่งแวดล้อม มช. รับมอบปั๊มจุ่มใต้น้ำเป็นสื่อการสอน เรียนรู้ และใช้งานจริง จากแบรนด์ญี่ปุ่นคุณภาพ Thai ShinMaywa

ภาควิชาวิศวกรรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบสื่อการสอนเพื่อการศึกษา และการใช้งานจริงจาก บริษัท ไทยชินเมวา จำกัด (Thai ShinMaywa) แบรนด์ดั้งเดิมอายุ 100 ปี คุณภาพชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น ขยายกิจการมายังประเทศไทยกว่า 35 ปี เพื่อส่งเสริมการศึกษา เพิ่มแหล่งการเรียนรู้แก่นักศึกษารวมถึงผู้สนใจเกี่ยวกับ Submersible pump: ปั๊มจุ่มใต้น้ำ หรือ ปั๊มบำบัดน้ำเสีย ซึ่งอยู่ในระบบบำบัดน้ำเสียอย่างแพร่หลายในประเทศไทย โดยมีคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร และหัวหน้าภาควิชาฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิรูป ผลจันทร์ เป็นผู้รับมอบจากหัวหน้าสูงสุดฝ่ายผลิต คุณชินโก คุโรดะ พร้อมคุณฮิซาชิ โทโยฮาระ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด หัวหน้าฝ่ายผลิตและฝ่ายบริหารธุรกิจของชินเมวา ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.

การส่งมอบอุปกรณ์ข้างต้น ประกอบด้วย สื่อการสอนจะเป็นลักษณะ Cut Model ของ Submersible pump ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญของโรงงานที่ผลิต โดยจะเห็นส่วนประกอบภายใน และ Demo pump ปั๊มตัวทดลอง รุ่น CN501-MT 0.75 kW. ซึ่งสามารถนำไปใช้งานได้จริง รวมถึงคู่มือการเลือกใช้งานของอุปกรณ์ ควบคู่กับการออกแบบ และคำนวณระบบการบำบัดน้ำเสีย อันเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาผู้เรียนวิชาที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องมีการคำนวณ และการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย สื่อการสอนที่ได้รับจะทำให้นักศึกษาคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกระบวนการทำงานในอนาคต จนเพิ่มประสิทธิภาพในการชำนาญงาน และคุณภาพของนักศึกษา มช. อีกด้วย